How To Do Surya Namaskar B (Sun Salutation B)

How To Do Surya Namaskar A (Sun Salutation A)

Workshop Burpee 1

Workshop Squat 1